Filly´s Ausstellungserfolge

Leipzig: 18.08.2012 CAC   - sg -


Leipzig: 19.08.2012 CACIB - V -


Heroldsberg: 02.09.2012 CAC - V -